Udskriv denne side

Generalforsamling

 

Ordinær Generalforsamling i Diabetesforeningen

Vordingborg Lokalforening onsdag den 21. februar 2018, kl 19.30
Aktivitetshuset, Skovledsvej 2, 4772 Langebæk

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.

3) Godkendelse af regnskab 2017.

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændring til behandling på Generalforsamlingen:

§ 9 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 6 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer. (Ændringen er med kursiv og understreget).

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6) Valg af bestyrelse.

På valg er:

Ole Suldrup (modtager genvalg)

Bodil Jensen (modtager genvalg)

Mia Jensen (modtager genvalg)

7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant:

På valg er:

Rigmor Henriksen (modtager genvalg)

Jannie Jensen (modtager genvalg)

8) Valg af en kritisk revisor:

På valg er:

Mogens Rud Thomsen (modtager genvalg)

9) Eventuelt